Privacy Verklaring

Vorm en Leegte, gevestigd aan Zandwijk 4 9354 VJ Zevenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.vorm-en-leegte.nl
Zandwijk 4
9354 VJ Zevenhuizen
0594-631159

Emilia Hollander is de verantwoordelijke inzake de gegevensbescherming van Vorm en Leegte. Zij is te bereiken via email.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vorm en Leegte verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via deze website verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer (optioneel)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vorm en Leegte verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Vorm en Leegte neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. De verwerking van de gegevens die verstrekt zijn via het contactformulier worden altijd handmatig verwerkt en uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van je vraag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vorm en Leegte bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Na de afronding van de correspondentie die is voortgevloeid uit de inzending van het contactformulier, zullen de ingezonden gegevens binnen 12 maanden verwijderd worden.

Voor eventuele opdrachten die zijn voortgevloeid uit deze correspondentie gelden de bewaartermijnen, zoals wettelijk bepaald in de fiscale administratieve bewaarplicht .

Delen van persoonsgegevens met derden

Vorm en Leegte verstrekt in beginsel geen persoonsgegevens aan anderen. Uitzonderingen hierop vinden alleen plaats indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vorm en Leegte gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vorm en Leegte en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen per email naar Emilia Hollander.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Vorm en Leegte wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vorm en Leegte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email of bel ons op 0594-631159.